کتاب هنرشفاف اندیشیدن و تحلیل رفتار متقابل TAدکتر شاهین سلطانی
کتاب تحلیل رفتار متقابلTA وضعیت آخر دکتر شاهین سلطانی
الکس فرگوسن رهبری و مدیریت
معرفی کتاب تحلیل رفتار متقابل TAدکتر شاهین سلطانی
سریال پایتخت تحلیل رفتار متقابلTA