دیگر امروز برای همه ما استرس عنصری شناخته شده است اما ممکن است علی رغم آشنایی مان با این پدیده راه کارهای عملی برای مباززه با آن را ندانیم .

استرس مجموع واکنش‌های جسمانی، روانی و ذهنی و رفتاری است که ارگانیسم در برابر محرک‌های درونی یا بیرونی برهم زننده ثبات و تعادل طبیعی و درونی بدن از خود نشان می‌دهد‏. استرس در مدیریت رفتار سازمانی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و از آن جایی که شرایط کار دایما درحال تغییر است، این بحث همواره با درجات مشخصی در رابطه با مسایل مرتبط با کار در سازمان ها وجود دارد و در چند دهه اخیر آهنگ حرکت زندگی شتاب بیشتری گرفته و تحولات در دنیای کار به صورت جدی تری خود نمایی نموده است. شرایط فعلی سازمان ها، یکی از مشکلات مدیران می باشد که تا حدود زیادی بازدهی و بهره وری را کاهش داده و سبب مشکلات رفتاری و تعارض شده است.

از مهمترین ویژگی‌های کارگاه آموزش مدیریت استرس میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

  •  ایجاد آگاهی عمومی درباره استرس شغلی
  •  آگاهی از نحوه ایجاد برنامه‌های مورد حمایت مدیران برای هدایت رفتار سازمانی
  •  آگاهی از نحوه مشارکت کارمندان در مراحل پیشگیری از ایجاد عوامل استرس زا