مدیریت خشم یکی از مهارت هام مهم و  اساسی در زندگی شخصی و کاری انسان هاست . خشم به عنوان یک احساس موهبتی الهی است که از سوی خداوند به انسان ها عطا شده ویکی از نجات بخش ترین و عامل های مهم در ماندگاری انسان از قرون اعصار بسیار دور محسوب می شود .

متاسفانه به جهت آنکه از کودکی ما با احساس مهم خشم آشنا نشده و قادر نیستیم که آنرا شناخته و توانایی در مهار آن داشته باشیم به همین جهت در ادامه و خصوصا در بزرگسالی خشم را مترادف عصبانیت تفسیر می کنیم و بروز خشم در بسیاری از مواقع برایمان عذاب وجدانی تکرار شونده دارد .

ما مهارت پذیرش خشم را به عنوان یک احساس اصیل دریافت نمی داریم و بلد نیستیم خشم را دیده ، پذیرفته و از سد آن عبور نماییم و برای همین دربسیاری از مواقع در خشم گیر می کنیم و برچسب های بسیاری از سوی اطرافیان و درون خویش به خود نسبت می دهیم .

اهداف اصلی در دوره آموزشی مدیریت خشم

خشم را بشناسیم

تفاوت خشم و عصبانیت را شناخته و تمرین کنیم با آن کنار بیاییم