ا نسان پديده اي غريب است ،‌ به فتح هيماليا مي رود ؛ به كشف اقيانوس آرام مي رود ،‌ به ماه ومريخ سفر مي كند ، تنها يك سرزمين است كه هرگز تلاش نمي كند آن را كشف كند و آن دنياي درون وجود خود او است .
باگوان راجنيش اوشو

اگر دستيابي به اهداف را در سازمان مهمترين وظيفه مديريت و كاركنان بدانيم ، چگونه اين دو
مي توانند با هم اين موضوع را محقق سازند ؟ هريك از انسان ها با تفاوت هاي فردي،خواسته ها و اميال متفاوت چگونه در مسير مورد نظر ما قرار گيرند تا به اين مهم نايل شويم ؟

يكي از راه هاي ضروري براي اين مسئله تغيير نگرش و برداشت مديريت و كاركنا ن است . امروزه يكي از كاربردي ترين ، مفهوم ترين و ساده ترين اين راه ها انتقال آموزش يكي از تئوري هاي روانشناسي تحت عنوان تحليل رفتار متقابل transactional analysis يا TAاست .

در اين تئوري كاركنان با شناخت شخصيت خود و عوامل تشكيل دهنده آن آشنا مي شوند . آنها متوجه مي شوند خواستگاه افكار ،‌احساسات و رفتارشان كجاست ؟ چرا در روابط خود با ديگر همكاران بدين گونه كه اكنون هستند رفتار مي كنند ؟ آنها مي آموزند كه چگونه بايد مواضع رواني خود را شناخته و با ديگران ارتباط برقرار نمايند . چگونه به زمان خويش ساخت دهند و در ارتباطاتشان ريسك رواني را به حداقل ممكن كاهش دهند . آنها ارتباطات مختلف را شناخته و از زوايايي باهمكاران ارتباط برقرار مي نمايند كه تضاد درون سازمان را به كمترين حد ممكن تقليل دهند. در اين روش شناخت cognitive مفهوم جديدي را براي آنان نمايان مي سازد . آشتي با خود نه با گذشته اي كه آنان را شرطي كرده و همواره احساسي را به آنان انتقال مي دهد كه در كودكي خود تجربه نموده اند . پس مي توان آن را تولدي دوباره ناميد .تولدي كه عنصر آگاهي در آن نقش بسيار دارد.

از ديگر مزاياي اين تئوري به ايجاد زبان مشترك بين كاركنان و مديريت مي توان اشاره نمود . ما در ارتباطات خود چنانچه زبان مشتركي داشته باشيم درك راحت تري از مسائل يكديگر داشته و امكان برقراري هم افزايي گروهي امان بيشتر مي شود .

انسان ها در گذشته خود هر چه باشند در آينده هم همان خواهند بود مگر آنكه با آگاهي تصميم بگيرند تا تغيير كنند . اگر يادگيري را تغييرات نسبتا طولاني در رفتار كه بر اثر تجربه رخ مي دهد تعريف مي كنند ، ابزاري چون تحليل رفتار متقابل مي تواند به آن معني دهد .

در اين روش انسان مي آموزد به صرف انسان بودن ،‌اشرف مخلوقات و‌جانشين خداوندگار در زمين معجزه اي منحصر به فرد است كه در تاريخ تكرار نخواهد شد . انسان ياد مي گيرد خود و ديگران را دوست بدارد و اين مطلب زمينه ساز عزت نفس او و در نهايت اعتماد به نفس او خواهد شد .

دوره آموزشي مورد نظر بصورت كارگاه و در سطوح مقدماتي ،‌ متوسطه و پيشرفته قابل عرضه است .