اگر زندگی بر مدار موفقیت و کامیابی است هیچ نیازی به این مطالب وجود ندارد . اما اگر احساس می کنیم گوشه ای از دنیای ما به خوبی کار نمی کند نیاز به تغییر داریم و براستی که اولین قدم برای تغییر نیازمند آگاهی است .خودم و شما را به برداشتن قدم برای تغییر و حرکت در مسیر زندگی آگاهانه دعوت می کنم . شاهین سلطانی