به هنگام رویارویی با مشکلات اساسی نمی توانیم از همان سطح تفکری که آن مشکلات را به وجود آورده ايم آنها را حل كنيم .

 

                                                                                      آلبرت اینشتن  

 

اگر  در موضوع تحليل رفتار متقابل برشخصيت انسان ها تاكيد مي شود موثر بودن را محصول منش انسان معرفي مي نماييم . در اين دوره لايه هاي زيرين وجود و مهمترين اصولي كه در طول تاريخ زندگي بشري براي انسان  داراي اهميت بوده به شركت كنندگان معرفي مي شود .

موثر بودن بر اساس پارادايمي مبتني بر منش انساني  تنها راه سعادت انسان ها براي رسيدن به انسجام تيمي است .

ما همواره در خارج از حوزه آگاهي از مسير درست زندگي خود خارج مي شويم و در هر حال و با كسب هر موفقيتي باز هم رضايت و خشنودي لازم از زندگي را كسب نمي نماييم . اين دوره به ما نشان مي دهد كه  ما بر اساس عادات خود كه در بسياري از موارد مخرب نيز هستند زندگي مي كنيم و اين عادات دستاوردهاي مطلوبي برايمان به همراه ندارند به همين دليل لازم است شركت كنندگان ضمن آشنايي با اصل عادت هاي انساني و چگونگي شكل گيري آنها با عادات خوب جايگزيني كه مدل هفت عادت عرضه مي نمايد آشنا شوند و مهمترين اهدافي كه در زندگي هيچگاه به آن فكر نكرده اند را شناسايي و در زندگي خود جاري نمايند.

در اين دوره مفهوم تعادل براي انسان از اهميت بسياري برخوردار است .در زندگي ماشيني  و در عصر كمبود زمان مفهوم تعادل از حياتي ترين موضوعاتي است كه كاركنان يك سازمان بايد با آن آشنا شده و توانايي آن را بيابند كه بين زندگي كاري وشخصي خود توازن بر قرار نمايند .

اين دوره نسل چهارم مديريت زمان است و در آن شركت كنندگان مي آموزند چگونه بايد  زمان خود را بر اساس مهمترين و ضروري ترين كارها تنظيم نمايند .

دوره مزبور در 2 سطح تئوريك و كارگاهي و در 2 روز بصورت سمينار و در صورت تمايل بصورت 8واحد درسی قابل اجرا ست