ضرورت دوره :

انسان ها براي دستيابي به تمامي اهداف خود نيازمند نيروي انگيزشي و باور دروني به توانمنديهاي خويش هستند . ما معمولا در زندگي شخصي موفقيت هاي خود را بر پايه مهارتي خاص بنا نهاده و همواره موفقيت در يك جنبه را نشانه اعتماد به نفس مي دانيم اما هنگاميكه با شكستي درزندگي مواجه مي شويم احساسات واقعي ما در درون چيزي شبيه به بي كفايتي ما در بين تمامي انسان هاتلقی می شود .

آنچه برای انسان اهمیت دارد این است که  اعتماد به نفس ما از لايه هاي زيرين احساسي ما نسبت به خودمان به عنوان حرمت نفس یا عزت نفس بر مي خيزد . عزت نفس ميزان خويشتن دوستی ما را نشان می دهد . اينكه ما چقدر در درون خويش خود را دوست مي داريم. اين موضوعي متفاوت با كبر وغرور است و ما بايد براي دستيابي به احساسي واقعي بدانيم كه بايد با خود مهربان تر از گذشته باشيم . عزت نفس انسان زير بناي اعتماد به نفس اوست واگر انسان بر درون خود و احساسات غالب برخويش آگاهي داشته باشد مي تواند در تمامي عرصه ها به دنبال رشد خويش در زندگي باشد .

هدف دوره :

انسان ها  خارج از حوزه آگاهي نمي دانند كه بودنشان به تنهايي دليلی كافي براي خوب بودن آنهاست .اما در طول دوران زندگي با باور غلط غير خوب خود زندگي را سپري مي نمايد . در اين دوره تلاش مي شود تا شركت كنندگان با آشنايي به خود پنداره هاي دروني خويش، حصار باورهاي دروني  و غير واقعي خويش را شناخته و در صدد آن باشند كه خويشتن حقيقي خويش را به همان صورتي كه هست پذيرا باشند و با ایجاد باورهای مثبت برای تکریم نفس ،زمینه های تعالی خویش را درعرصه های مختلف زندگی شخصی و کاری فراهم نمایند .

چه کسانی می توانند از این دوره استفاده نمایند:

مدیران ، کارکنان و کلیه کسانیکه تمایل دارند با شناخت نفس خویش حرمتی نوین برای خویشتن خود قائل شده و زمینه های تکریم خویشتن خویش را ایجاد نمایند.

توانایی شرکت کنندگان پس از طی این دوره :

در این دوره شرکت کنندگان دعوت می شوند با حضور در حوزه آگاهی ، خویشتن خویش را به عنوان جانشین خداوندگار در گیتی شناخته و خود را به مثابه شریف ترین گوهر هستی تکریم نمایند .فراگیران این دوره قادر خواهند بود تصویر ذهنی خویش در مورد خود را تغییر داده و با درون خود به صلح و آشتی حقیقی رسند.

آنچه در این دوره فرا می گیرید :

*حرمت یا عزت نفس چیست ؟

*چرا شناخت عزت نفس اهمیت دارد و چگونه سرنوشت انسان را تغییر می دهد ؟

*مشخصه ها و سودمندی عزت نفس بالا  در انسان چیست ؟

*اجزای تشکیل دهنده عزت نفس در درون انسان چگونه عمل می کنند ؟

*تصویر ذهنی انسان از خود ، خویشتن واقعی و خویشتن آرمانی چه نقشی در موفقیت  او ایفا می نمایند؟

*عوامل موثر بر عزت نفس و اصول مهم در تقویت آن کدامند ؟

*شناخت موانع عزت نفس و تکنیک هایی برای داشتن احساس بهتر

زمان و مکان دوره :

اين دوره بصورت سمينار هاي  دو روزه و درصورت تمایل 4واحد درسی در مکان مشتری  قابل ارائه است .