بسياري از سازمان ها و مديريت هاي آنان انتظار دارند كاركنانشان چارچوب های لازم برای  كار را رعایت  كنند . تمام مديران دوست دارند كاركنان صادق باشند ،‌مسئوليت كارشان را بر عهده گيرند،خود كنترل بوده و تمام روز در پي نظارت و كنترل  آنان نباشند . افراد متعهد ، غيرتمند و وفادار به سازمان و مديريت باشند .نسبت به سازمان خويش احساس تعلق خاطر داشته باشند لیکن همیشه اجابت این انتظارات بر پایه قوانین و مقرارت جواب نمی دهد و نیاز است کارکنان بر پایه اصول اخلاقی در سازمان ادامه خدمت نمایند .

متاسفانه به دلايل بسيار اعم از تفاوت هاي فردي در باورها، ارزش ها ،‌نگرش ها ،‌انديشه و سطح تفكر و چارچوب هاي اعتقادي كاركنان انتظارات برشمرده  تامین نمی شود  و به همين علت سازمان ها و مديريت هاي آنان همواره در پي ارائه آموزش هايي هستند تا زمينه هاي رسيدن به وضعيت مطلوب نظرشان از سوي كاركنان فراهم گردد. دوره آموزشي موثربودن و اخلاق حرفه اي در كار ،از جمله آموزش هايي است كه
مي تواند زمينه دستيابي به اين نقطه را تسهيل بخشد .

سرفصل های این دوره

تفاوت شخصیت و منش انسانی

معرفی منش به عنوان عامل اصلی موثر بودن انسان

تغییر رفتار انسانی با تغییر نقش و پارادایم های انسان

معرفی ساختار عادات انسانی

ارائه فرمول موثر بودن بر اساس ظرفیت و قابلیت  تولید و نتایج

معرفی مهمترین دارایی های انسان به عنوان قابلیت  تولید

معرفی قابلیت تولید انسان به  عنوان اندوخته عاطفی انسانی

حساب بانک عاطفی میزان اعتبار و اعتماد انسان ها به یکدیگر

اعتبار بخشی به ارتباطات انسانی

تبیین مفهوم یکپارچگی و تمامیت و نقش آن در موثر بودن

زمینه سازی برقراری سطح همکاری برپایه معرفی اتکا،اتکای متقابل و رسیدن به مرحله استقلال

معرفی مدل هفت عادت مردمان موثر برپایه پیروزی های شخصی و عمومی

نگاهی به مفهوم اخلاق و فضا سازی خود کنترلی بر پایه اخلاق به جای دیگر کنترلی

فرآیند دستیابی سازمان به موفقیت با ایجاد مسئولیت پذیری،قانونمندی،پیش بینی پذیری،خطرمعقول ،اعتماد

گونه های مسئولیت اخلاقی (اخلاق فردی،اخلاق شغلی،اخلاق بنگاهی و اخلاق حرفه ای)

ابزارهای نمایش وجوه اخلاقی در سازمان (آداب نامه ، آئیین نامه و منشور اخلاقی)