بلوف زنی و تحلیل رفتار متقابل TA
مدیر به مثابه رهبر ارکستر دکتر شاهین سلطانی
کتاب تحلیل رفتار متقابلTA وضعیت آخر دکتر شاهین سلطانی
الکس فرگوسن رهبری و مدیریت
معرفی کتاب تحلیل رفتار متقابل TAدکتر شاهین سلطانی
تحلیل رفتار متقابل TA دکترشاهین سلطانی