بلوف زنی و تحلیل رفتار متقابل TA
کتاب هنرشفاف اندیشیدن و تحلیل رفتار متقابل TAدکتر شاهین سلطانی
کتاب تحلیل رفتار متقابلTA وضعیت آخر دکتر شاهین سلطانی
عزت نفس و تحلیل رفتار متقابل TA دکتر شاهین سلطانی
معرفی کتاب تحلیل رفتار متقابل TAدکتر شاهین سلطانی
نوازش در تحلیل رفتار متقابل TAبرای والدین
سریال پایتخت تحلیل رفتار متقابلTA