مدیر به مثابه رهبر ارکستر دکتر شاهین سلطانی
الکس فرگوسن رهبری و مدیریت
معرفی کتاب تحلیل رفتار متقابل TAدکتر شاهین سلطانی
تحلیل رفتار متقابلTAدکترشاهین سلطانی
تحلیل رفتار متقابل TA دکترشاهین سلطانی