مدیر به مثابه رهبر ارکستر دکتر شاهین سلطانی
الکس فرگوسن رهبری و مدیریت
تحلیل رفتار متقابل دکتر شاهین سلطانی
تحلیل رفتار متقابلTAدکترشاهین سلطانی