بلوف زنی و تحلیل رفتار متقابل TA
کتاب هنرشفاف اندیشیدن و تحلیل رفتار متقابل TAدکتر شاهین سلطانی
کتاب تحلیل رفتار متقابلTA وضعیت آخر دکتر شاهین سلطانی
عزت نفس و تحلیل رفتار متقابل TA دکتر شاهین سلطانی
نوازش در تحلیل رفتار متقابل TAبرای والدین
سریال پایتخت تحلیل رفتار متقابلTA
تحلیل رفتار متقابل دکتر شاهین سلطانی
تحلیل رفتار متقابل TA
تحلیل رفتار متقابل TA دکترشاهین سلطانی