ضرورت دوره :

درمحیط سازمان ها این سئوال مطرح است که چه تعداد ازکارکنان از محیط کارخود وکاری که انجام میدهند لذت می برند؟اگرکمی واقع بینانه از این منظر به سازمان ها نگاه شود می توان گفت بسیاری از سازمان ها وضعیت چندان مناسبـــی دراین رابطه برمحیط شان حاکم نیست و بنظر می رسد محیط های کاری امروز بیشتر از هر زمان دیگر دچار التهاب و سردرگمی است .درنظرسنجی های بعمل آمده مشخص شده که بیش از نیمی از شاغلین سازمان ها نمی دانند ماموریت سازمانی که در آن کار می کنند چیست ؟ بیشتر آنان این گونه تصور می کنند که آگاهی از ماموریت سازمانی تاثیر چندانی بر کیفیت کارشان نمی گذارد . یک چهارم کارکنان سازمان ها  هیچگونه همدلی و ارتبــاط عاطفـــــــــی بین خود و مــدیران رده بالاتر سازمانـی که در آن کار می کنند،نمی بینند. ازدیگر سو دو پدیده زندگی کاری و شخصی ، اثرات متقابل و تشدید کننده ای بر یکدیگر دارند .فردی که زندگی خانوادگی خوب یا بدی داشته باشد اثراتش در محیط کار وی نمایان می شود و بطور قطع می توان گفت این مشکلات برروی تمرکز ، رضایت از کار ، بهره وری و شادابی محیط آنان اثر می گذارد.موضوع کیفیت زندگی کاری یکی از مهمترین ابعاد مدیریت منابع انسانی در سازمان است که مدیران و کارکنان باید  از آن آگاه باشند . این دوره آموزشی تلاش می کند ضمن انتقال مفهوم کیفیت زندگی ،شاخص های بهبود آن را در سازمان برای کارکنان و متولیان سازمان در جهت ایجاد فضای مناسب  و با کیفیت فراهم نماید .

هدف دوره :

آشنایی فراگیران با مفهوم کیفیت زندگی ، شناخت واقعیات موجود در این باب ، تبیین نگرش های مربوط در این زمینه به وسیله شناخت  مفهوم کار ، کیفیت و شاخص های بهبود درآن

 

 

چه کسانی از دوره می توانند بهره مند گردند :

مدیران ، کارکنان و کلیه کسانی که به نحوی مایل هستند موضوع کیفیت زندگی کاری را شناخته و راهکارهای برون رفت از بن بست های موجود را دریابند .

توانایی شرکت کنندگان پس از طی این دوره :

شرکت کنندگان پس از طی دوره درخواهند یافت کیفیت زندگی یک نگرش است . اگر آنان در زمره مدیران هستند خواهند آموخت که ایجاد فضای مناسب کاری برای کارکنان دردست آنهاست و این بستگی به نوع نگاه آنان برای ساخت و شکل دهی این فضا دارد وچنانچه کارکنان سازمان هستند با درک واقعیات موجود در صدد ایجاد نگرش های جدیدی باشند که ظرفیت های آنان را ارتقا بخشد .

 

آنچه در این دوره فرا می گیرید :

*مفهوم  کیفیت ، زندگی وکار یعنی چه ؟

*کیفیت زندگی کاری به چه معناست ؟

*چرا ازعــدم توجه بـــه موضوع کیفیت زندگــی کاری درســـازمان به عنوان آفت یاد می شود؟

*چرا از ترکیب کیفیت زندگی کاری با نظام کار به عنوان یکی از جالب ترین روش های ایجاد انگیزه یــــاد می شود ؟

*چرا باید به موضوع کیفیت زندگی کاری و بهبود آن در سازمان توجه کرد؟

*شاخص های بهبود کیفیت زندگی کاری کدامند؟

*مهمترین انتظارات کارکنا ن از محیط کارشان چیست ؟

*کیفیت زندگی کاری در سازمان های ایرانی چگونه تحلیل می شود؟

زمان و مکان دوره :

مدت دوره : یک روز

محل اجرای دوره : محل مشتری