ضرورت دوره آموزشی درزندگی ماشینی امروز، انسان به دنبال خواسته های سیری ناپذیرش بی وقفه تالش میکند. این تالش مضاعف باعث می گردد اودر مواجهه با موضوع زمان محدود شود واین محدودیت فشارمضاعفی را مجددا به او وارد می سازد . ازاین جاست که تعادل بین کارو زندگی برایش معنا می یابد و این سئوال به ذهنش متبادر میگردد آیا ما زندگی می کنیم که کارکنیم یا کار می کنیم تا زندگی کنیم ؟ واقعیت دیگری نیزوجود دارد، دنیایی که ما چند صباحی در آن عمر خود را سپری می نماییم بسیارزودگذراست.انسان درکارخود آنقدرغرق می شود که متوجه گذرزمان نشده و هنگامی درمی یابد که عمر و جوانی اش طی شده است . گاهی اتفاقات ناگوار، حوادث و بحران ها همچون ازدست دادن عزیزی او را به این نقطه می رساند که ای کاش زمان بیشتری از عمر خود را به جای کارکــردن در کنار آن عزیز سپری می نمود . تعادل بین زندگی و کار یک مهارت است ، مهارتی که کمتر به ما آموزش و انتقال داده شده است .انسان نیاز دارد ابتدا با شناخت و آگاهی تعریفی درست و دقیقی برای زندگی خویش ارائه نماید و سپس در طول زندگی از آن مراقبت نماید که دوباره به ورطه همیشگی که بخشی از عادت های او محسوب می گردد قرار نگیرد.درست شبیه به جاده ای که راننده وظیفه دارد با حواس جمع و با دراختیار داشتن فرمان ،کنترل اتومبیل را به طور صحیح در طول مسیر در اختیار داشته و از جان خود و همراهان محافظت و مراقبت نماید. این دوره آموزشی درواقع یک زنگ بیداری برای انسان هایی است که دوست دارند زندگی خود را آگاهانه متعادل ساخته و مهمترین ارزش های درونی خویش را به منصه ظهور رسانده و ازموهبت زیبای زندگی درهمه ابعاد بهره مند گردند . هدف دوره آموزشی آشنایی فراگیران با مفهوم تعادل و چگونگی ایجاد آن بین کاروزندگی به منظور دستیابی به اهداف ، ازطریق دریافت شناخت و آگاهی برنامه ریزی شخصی و مراقبت از سالمت جسمی و روانی چه کسانی از دوره می توانند بهره مند گردند مدیران ، کارکنان و کلیه کسانی که به نحوی تمایل به ایجاد یک زندگی متعادل را دارند. توانایی شرکت کنندگان پس ازدوره این دوره شرکت کنندگان را دعوت می کند تا واژه خودخواهی را در معنای مثبت خویش که همانا نهایت توجه به خویشتن است تجربه نمایند.آنان می توانند تمرکز خویش را به زندگی کل محور معطوف داشته و تفاوت زندگی متعادل را با زندگی خارج از تعادل درک نمایند.مسئولیت زندگی را شخصا به عهده گرفته و قدرت شخصی خویش را گسترش دهند .نگرش دلخواه موفق شدن را انتخاب نموده و شادمانی درونی را تجربه نمایند . آنچه در این دوره فرا می گیرید تعادل Balance یعنی چه ؟ اززندگی چه می خواهید ؟ موانع متداول در زندگی کدامند؟ زندگی فقط در کارکردن خالصه نمی شود بعضی از انسان ها اعتیاد به کار دارند مسئولیت را برعهده بگیرید .قدرت شخصی خود را گسترش دهید انسانی که عزت نفس باالیی دارد نهایت توجه را به خود خواهد داشت شناخت نفس انسان آغاز بیداری او محسوب می شود زندگی خود را کل محور نموده و چشم انداز خود را به تمام زندگی توسعه دهیدتفاوت زندگی متعادل و نا متعادل را دریابید آگاهی رمز موفقیت انسان در زندگی است نگرش دلخواه خود را ایجاد کنید و هدف خود را شکل دهید اولویت های خود را تعیین کنید .مشخص کنید چه چیزی مهم است ؟ چه عواملی انرژی شما را می گیرد؟ روی بهداشت مالی خود سرمایه گذاری کنید چه عواملی سوخت شما را تامین می کند؟ مدت زمان برگزاری دوره این دوره آموزشی به حداقل 16 ساعت آموزشی نیاز دارد تا شرکت کنندگان زمینه الزم برای دریافت های موضوعات طرح شده را دریافت و با تمرین در بطن وجود خویش نهادینه نمایند.بطور فشرده شده حداقل زمان برای برگزای 8 ساعت معادل دو روز 4 ساعته است