داستان مدیریت تخم مرغ همزده

هنری مینتزبرگ از بزرگان و صاحب نظران اهل فن در مدیریت محسوب می شود .او برای یادآوری نکات مدیریتی خارج از قالب های مرسوم و کسل کننده آموزشی مبادرت به نگارش قصه های شب برای مدیران نمود که در نوع خود جالب و بسیار جذاب است .

تخم مرغ همزده یکی از این داستان هاست .

قصه به آنجابرمی گردد که مینتزبرگ در یکی از صبح ها برای انجام سفری از مونترال به نیویورک از خطوط هوایی استرن _که روزگاری در صنعت هواپیمایی سرآمد و از بزرگترین شرکت ها محسوب می شد_ استفاده کرده بود.

خدمه پرواز برای صبحانه تخم مرغ همزده ای را سرو می کنند که به هیچ وجه رضایت مسافران را جلب نکرده و همگان از این بابت نارضایتی خود را اعلام نموده بودند.مینتزبرگ موضوع را به سرمیهماندار اعلام می کند که این چه غذایی است سرو می کنید و این بدترین صبحانه ای است که در طول عمر خود دیده و متاسفانه سرمیهماندار ضمن تایید موضوع اعلام می کند که این مسئله را کرارا به مدیریت اعلام نموده اند اما آنها گوش نکرده اند.

مینتزبرگ ضمن تعجب از نحوه بازخورد مدیران این شرکت این داستان را که سال های بعد این شرکت هواپیمایی ورشکست شده بود به عنوان یک تمثیل مدیریتی برای مخاطبین خود تعریف می کند که بسیاری از مدیران نحوه برخوردشان با موضوعات و مسائل داخلی سازمانشان همانند مدیران هواپیمایی استرن است و برای این نحوه از مدیریت ،واژه مدیریت تخم مرغ همزده ای نام گذاری کرد .

نحوه مواجهه مدیران با حتی کوچک ترین مسائلی که نزد آنها می تواند بی اهمیت تلقی شود برای مشتریان حائز اهمیت است و نادیده گرفتن آن می تواند تبعات بسیار ناخوشایندی برای سازمان ها و مدیرانشان در پی داشته باشد .

شاهین سلطانی مدرس تحلیل رفتار متقابل TA

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *